Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące

Informacje o liceum ogólnokształcącym

 • wiedza i umiejętności nabyte w liceum pozwalają absolwentom podjąć naukę na wybranych przez nich wyższych uczelniach i odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy,
 • wyposażamy swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej,
 • kreujemy postawy twórcze, niezbędne do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom,
 • dbamy o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie czyli:

– porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych,
– kompetencji matematycznych i informatycznych,
– umiejętność uczenia się i samorealizacji,
– kompetencji społecznych i obywatelskich,
– przedsiębiorczości i inicjatywy

 • przyzwyczajamy uczniów do samodzielności w działaniu, brania odpowiedzialności za własny rozwój i postępy w uczeniu się,
 • oferujemy naszym uczniom możliwość zrealizowania planów życiowych oraz rozwijania zainteresowań,
 • pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się i rozwoju,
 • stwarzamy uczniom i nauczycielom warunki do współpracy,
 • zapewniamy swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa,
 • pomagamy pokonywać napotykane trudności,
 • dostrzegamy potrzeby każdego ucznia, zapewniamy równość szans oraz sprawiedliwe, uwzględniające indywidualne możliwości, traktowanie,
 • wychowujemy w duchu tolerancji i docenianiu różnorodności,
 • promujemy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, świadomość ekologiczną,
 • nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów,
 • kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji