Uruchomiliśmy nową wersję serwisu internetowego Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

UWAGA
To jest starsza wersja naszej witryny internetowej, nie aktualizowana od końca roku 2015
.
Pod adresem
liceum.net
uruchomiliśmy nową wersję serwisu. Zapraszamy do przeglądania bieżących informacji w tym nowym serwisie.Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej obejmuje

 • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzi technik informatyk (szkoła czteroletnia),
 • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik mechanik (szkoła czteroletnia),
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych (technik administracji - szkoła dwuletnia).

Tradycyjnie zapraszamy do technikum o specjalności technik informatyk, które kształci w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy w różnych dziedzinach. Absolwent tej specjalności opracowuje, uruchamia i obsługuje programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery typu PC, iMac i inne. Projektuje i wykonuje bazy danych. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Nowością w ofercie edukacyjnej szkoły jest technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik . Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach i w małych zakładach produkcyjnych znajdują zastosowanie obrabiarki sterowane komputerowo nazywane obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC (Computer Numerical Control).

Technik administracji organizuje i gromadzi informację (dokumentację), organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe. Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych - zapraszamy do naszej szkoły policealnej o specjalności technik administracji

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna i przebiega w kameralnej i przyjaznej atmosferze.


Do szkół dziennych oprócz języka polskiego liczona jest dodatkowa punktacja z następujących przedmiotów: język angielski, geografia oraz matematyka.


ZAPRASZAMY

Atuty szkoły:
 • sprzyjające warunki do rozwoju demokracji i samorządności uczniowskiej,
 • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych ( zajęcia w-f w profesjonalnej siłowni, wyjazdy na strzelnicę sportową i kręgielnię, zimowe sporty z wykorzystaniem szkolnego sprzętu - narty, ślizgi, łyżwy i saneczki),
 • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka z wykorzystaniem form teatralnych, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkań z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
 • realizacja Projektu IT Szkoła ( 6 miejsce w rankingu w woj. podlaskim) pod auspicjami Polskiej Wszechnicy Informatycznej i akceptacji Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
 • kameralna i przyjazna atmosfera poszanowania godności ucznia,
 • dobre połączenie komunikacyjne,
 • wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów zewnętrznych,
 • aktywna współpraca z Filharmonią i Operą Podlaską w zakresie organizowania koncertów szkolnych (od 1998r.)
 • uzyskanie dwukrotnie tytułu Mistrza Podlaskich Potyczek Informatycznych i I miejsca na szczeblu szkół powiatowych
Szkoła posiada:
 • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows na stacjach roboczych i systemem Novel Netware na serwerze oraz pracownia z komputerami iMac firmy Apple i Serwerem Mac OS, ze stałym i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
 • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną ze stałym i szybkim dostępem do Internetu, bogatą wideotekę oraz obszerny zbiór encyklopedii i programów multimedialnych do wykorzystania na lekcjach językowych, przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych,
 • Pracownię Europejską
Zajęcia pozalekcyjne:
 • w zakresie przygotowania do matury,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
 • zajęcia przyrodniczo - geograficzne,

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki


Typ szkoły Przedmioty w zakresie rozszerzonym, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego Okres nauki Liczba miejsc
Technikum technik informatyk
technik mechanik (operator obrabiarek skrawających)
4
4
30
30
Szkoła Policealna dla Dorosłych technik administracji 2 30

Zasady rekrutacji

Informacje na temat rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 zamieszczono w dokumencie pdf na naszej stronie (pobierz zasady rekrutacji). Ogólne informacje o rekrutacji można znaleźć też na stronach kuratorium pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl


Dokumenty do pobrania dla kandydatów:

Przyjdź i rozwiń swoje możliwości

Godło

Powiat Białostocki
Powiat Białostocki

Czarna Bialostocka
Czarna Białostocka

Kalendarz
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

ul.Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka
sekretariat: 085 7101072, faks sekretariatu 085 7101072,
e-mail: liceum@liceum.net, http://www.liceum.net/