Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 1.Dywizją Piechoty Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nauka w liceum trwa 4 lata.
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski i matematyka.

Wiedza i umiejętności nabyte w liceum o profilu mundurowym pozwalają absolwentom podjąć naukę na wybranych przez nich wyższych uczelniach i odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy oraz umożliwiają łatwiejsze odnalezienie swojego miejsca w służbach mundurowych. W trakcie nauki:

 • wyposażamy swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej,
 • kreujemy postawy twórcze, niezbędne do życia w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom,
 • dbamy o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie czyli:

– porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych,
– kompetencji matematycznych i informatycznych,
– umiejętność uczenia się i samorealizacji,
– kompetencji społecznych i obywatelskich,
– przedsiębiorczości i inicjatywy

 • przyzwyczajamy uczniów do samodzielności w działaniu, brania odpowiedzialności za własny rozwój i postępy w uczeniu się,
 • oferujemy naszym uczniom możliwość zrealizowania planów życiowych oraz rozwijania zainteresowań,
 • pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się i rozwoju,
 • stwarzamy uczniom i nauczycielom warunki do współpracy,
 • zapewniamy swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa,
 • pomagamy pokonywać napotykane trudności,
 • dostrzegamy potrzeby każdego ucznia, zapewniamy równość szans oraz sprawiedliwe, uwzględniające indywidualne możliwości, traktowanie,
 • wychowujemy w duchu tolerancji i docenianiu różnorodności,
 • promujemy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, świadomość ekologiczną,
 • nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów,
 • kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji
Atuty szkoły:
 • sprzyjające warunki do rozwoju indywidualnego ucznia,
 • wirtualna strzelnica pozwalająca na udział w zajęciach strzeleckich pod okiem instruktora,
 • nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych,
 • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych informatycznych lub sportowych,
 • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka organizowana przez specjalistów, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
 • uczestnictwo w projektach umożliwiających indywidualny rozwój, takich jak projekt staży zagranicznych ERASMUS+, projektach pozwalających realizować własne pomysły (pozyskiwanie grantów), indywidualne doradztwo zawodowe.
 • kameralna i przyjazna atmosfera,
 • organizacja ciekawych warsztatów z doktorantami i naukowcami, z prawnikami, z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą i pracodawcami, wyjazdy do laboratoriów naukowych Politechniki Białostockiej,
 • sukcesy informatyczne i sportowe uczniów na poziomie powiatu, województwa, kraju.
Szkoła wykorzystuje w pracy:
 • nowoczesną strzelnicę wirtualną pozwalającą na ćwiczenia strzeleckie w różnych trybach, z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej,
 • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows, Linux oraz pracownia z komputerami przenośnymi (laptopami)  i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
 • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny.
Zajęcia pozalekcyjne:
 • w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
 • zajęcia językowe,

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki

ZAPRASZAMY