Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej reprezentowany przez dyrektora szkoły, z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 7, tel: 85 710 10 72, e-mail: liceum@liceum.net

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej możliwy jest pod numerem tel. 857101072 lub adresem email: liceum@liceum.net

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS, oraz dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych może być obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.