Oferta kształcenia

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

ti003
promocja2
mundurowka3

Liceum - klasa przysposobienia wojskowego

sp2-w-zs-3
przygotowanie-wojskowe
ti001

Technikum - technik informatyk

ti002
promocja1

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej:

  • Liceum ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego – więcej…
  • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik informatyk – więcej…

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna i przebiega w kameralnej i przyjaznej atmosferze.

Możesz pobrać, wydrukować, uzupełnić i przynieść do szkoły odpowiednie wnioski o przyjęcie do technikum lub liceum (Twój wybór wniosku będzie dla nas informacją o tym, jaki typ szkoły preferujesz). Wnioski te możesz pobrać również w sekretariacie szkoły.

Możesz też uzupełnij formularz online,  a następnie potwierdzić go podpisem przy najbliższej wizycie w szkole. Formularz ten będzie wymagał jeszcze uzupełnienia w szkole o dodatkowe informacje i dokumenty, np. 2 zdjęcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dodatkowe formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji do liceum z oddziałem przygotowania wojskowego na rok szkolny 2024/2025

Lp Data Opis działania
1 10.05 – 14.06.2024r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej do oddziału przygotowania wojskowego
2 Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego – data zostanie podana w terminie późniejszym
3 do 21 czerwca 2024 r. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
4 do 5 lipca 2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
5 do 11 lipca 2024 r. do godz.12.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez dyrektora okoliczności wskazanych w oświadczeniach
6 12 – 17  lipca 2024 r. godz.15.00 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
7 12 – 17 lipca 2024 r. godz.15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
8 18 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9 do 22 lipca 2024 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Harmonogram rekrutacji do technikum na rok szkolny 2024/2025

Lp Data Opis działania
1 13.05 – 18.06.2024r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku do technikum w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej
2 Od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
3 16  lipca 2024 r.  godz.10.00 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
4 Od 13 maja do 17 lipca 2024 r. Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe
5 Do 19 lipca 2024 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, oraz orzeczenia lekarskiego (punkt 4)
6 22 lipca 2024 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
7 22 lipca 2024 r. do godz. 14.30 Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną szkoły ponadpodstawowej informacji – o liczbie wolnych miejsc w szkole, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Dodatkowe informacje o terminach rekrutacji